نمای پروژه اقدسیه


14-1

توضیحات :


سنگ نمای پروژه اقدسیه ترکیبی از دو سنگ ترومیت و عباس آباد