ساختمان نمونه با سنگ بی موج و نسکافه ای


9-1

توضیحات :