ساختمان نمونه با سنگ بی موج عباس آباد


6-1

6-2

توضیحات :