ساختمان با نمونه سنگ بی موج از معدن حاجی آباد


5-1

توضیحات :