کوپ تراورتن

معدن :عباس آباد


توضیحات :


100 تن کوپ عباس آباد خط مشکی زمینه سفید در 6 قطعه

قیمت : تنی 200/000 تومان


20-1

20-2

20-3