کوپ تراورتن

معدن :عباس آباد


توضیحات :


555 تن کوپ عباس آباد حاج عبدلی در41 قطعه

از قرار هر تن400.000 تومان

 


37-1

37-2

37-3