کوپ تراورتن

معدن :آذرشهر


توضیحات :


کوپ ترومیت آذرشهر موجود است


66-1