لایمستون

معدن :آذرشهر


توضیحات :


سنگ لایمستون در ابعاد مختلف با قیمت مناسب 40طولی از متری40.000تا متری70.000


75-1

75-2