سنگ ترومیت

معدن :آذرشهر


توضیحات :


400 متر پلاک 40 طولی ترومیت آذرشهر

قیمت : متری 60/000


25-1