سنگ تراورتن موج پیچ

معدن :دره بخاری


توضیحات :1-1