سنگ تراورتن موج دار

معدن :عباس آباد


توضیحات :87-1