سنگ تراورتن موج دار

معدن :آتش کوه


توضیحات :32-1