سنگ تراورتن سفید دنده گاوی

معدن :عباس آباد


توضیحات :45-1