سنگ تراورتن بی موج

معدن :عباس آباد


توضیحات :


300 متر پلاک 40 طولی بیموج سوپر عباس آباد

قیمت متری220.000 تومان

 


63-1