سنگ تراورتن بی موج

معدن :عباس آباد


توضیحات :7-1