سنگ تراورتن بی موج

معدن :حاجی آباد


توضیحات :8-1