سنگ تراورتن بی موج

معدن :آتش کوه


توضیحات :



68-4

68-1