تراورتن شکلاتی پر رنگ موج دار

معدن :ترشاب


توضیحات :80-1