تراورتن شکلاتی پر رنگ بی موج

معدن :کاشان


توضیحات :5-1