تراورتن سفید موج کبریتی

معدن :عباس آباد


توضیحات :41-1

41-2