تراورتن ابر و بادی سفید

معدن :عباس آباد


توضیحات :44-1