تراورتن ابر و بادی روشن

معدن :حاجی آباد


توضیحات :


سنگ ۴۰ طولی کرم ابرو بادی حاجی آباد #تراورتن #حاجی آباد #سنگ_تراورتن_محلات #سنگ_حاجی آباد #سنگ_تراورتن #سنگ_نما


123-1