تراورتن ابر و بادی روشن

معدن :حاجی آباد


توضیحات :38-1