تراورتن ابر و بادی تیره

معدن :حاجی آباد


توضیحات :42-1